Legal Notice

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Pomagro NV/SA  zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.


Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Pomagro NV/SA .

De informatie op deze website is te goeder trouw samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Pomagro NV/SA  sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden, alsmede voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Pomagro NV/SA  is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze Pomagro NV/SA  website.

Noch Pomagro NV/SA  noch de staf, medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Pomagro NV/SA  neemt absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites, waarop u via een link op de Pomagro NV/SA  site terechtkomt.

Pomagro NV/SA  kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.


Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Pomagro NV/SA  of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites.

Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Pomagro NV/SA  hetzij rechthebbende hetzij licentienemer.

Zonder toestemming van Pomagro NV/SA  is het niet toegestaan een link naar deze site te leggen of ze ter beschikking te stellen op een netwerk.


Persoonlijke informatie

De informatie die tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door Pomagro NV/SA  aangewend bij controle van en toezicht op haar website, alsmede bij de verdere ontwikkeling ervan.
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en uw individuele gegevens worden nooit aan derden buiten Pomagro NV/SA  ter beschikking gesteld.


Akkoord

Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze disclaimer.